Trendcap

Ekonomické a podnikateľsképoradenstvo

K základným činnostiam spoločnosti patria služby a poradenstvo pri vzniku a rozbehu spoločností, ako aj vedenie účtovníctva v novovzniknutých spoločnostiach, optimalizácia ekonomiky, kontrola účtovníctva v zabehnutých spoločnostiach a ekonomické a podnikateľské poradenstvo.

Viac informácií

O nás

Súčasná ekonomická kríza ukazuje, ako sa trhové prostredie neustále mení. Normálne dopady ekonomiky prebiehajú v kontinuálnom slede udalostí, ale niekedy sa vývoj radikálne zmení náhle a nečakane. Celý trh, cenový rast, finančné a daňové zázemie má samozrejme vplyv na obrat spoločností. Finančný tok (cash flow) potom v konečnom dôsledku ovplyvňuje jeho ekonomický úspech.

Pre neustály ekonomický vývoj, prosperitu a schopnosť flexibilne reagovať na zmeny ekonomických podmienok, je nevyhnutné využívať moderné manažérske princípy a nástroje. Krízy a zlé obdobia potom môžu byť prečkané ľahšie. Tieto faktory nútia spoločnosti učiť sa flexibilné, kontrolovateľné a bezproblémové pracovné postupy a zaviesť štandardizované administratívne procedúry.

Služby

Vedenie účtovníctva

V rámci externého spracovanie účtovníctva ponúkame tieto služby: implementáciu účtovníctva novovzniknutej spoločnosti a návrh vhodných účtovných postupov,vypracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc,spracovanie podvojného účtovníctva,vypracovanie účtovnej závierky v súlade so zákonom o účtovníctve…

Preverenie účtovníctva

Preverenie účtovníctva (nie audit) predstavuje obdobu auditu účtovnej závierky. V porovnaní s auditom preverenie účtovníctva ide viac do hĺbky a je smerovaný viac dovnútra systému, teda predovšetkým na kvalitu interných kontrol, analýzu účtovných postupov (použité metódy a spôsoby), analýzu účtovného informačného…

Outsourcing

Ak si chcú firmy zachovať svoju vedúcu pozíciu v podmienkach novej ekonomiky, musia konať skôr a rýchlejšie ako ich konkurencia. Kľúčom k získaniu prevahy nad konkurenciou je schopnosť ponúknuť hodnotu zákazníkom a následne aj akcionárom. Hodnota sa tvorí prostredníctvom rozvojových alebo produktových stratégií;…

Poradenstvo

Vzhľadom na neustále meniace sa legislatívne prostredie, poskytujeme svojim klientom odborné poradenstvo: Ekonomické poradenstvo vypracovanie finančných analýz a identifikácia silných a slabých stránok, odporúčania na optimalizáciu finančnej situácie spoločnosti, vypracovanie podnikateľských zámerov a privatizačných…