Trendcap

Ekonomické a podnikateľsképoradenstvo

K základným činnostiam spoločnosti patria služby a poradenstvo pri vzniku a rozbehu spoločností, ako aj vedenie účtovníctva v novovzniknutých spoločnostiach, optimalizácia ekonomiky, kontrola účtovníctva v zabehnutých spoločnostiach a ekonomické a podnikateľské poradenstvo.

Viac informácií

Outsourcing

Ak si chcú firmy zachovať svoju vedúcu pozíciu v podmienkach novej ekonomiky, musia konať skôr a rýchlejšie ako ich konkurencia. Kľúčom k získaniu prevahy nad konkurenciou je schopnosť ponúknuť hodnotu zákazníkom a následne aj akcionárom.

Hodnota sa tvorí prostredníctvom rozvojových alebo produktových stratégií; niekedy prostredníctvom agresívnejšieho a cieleného marketingu alebo vďaka vedúcej pozícii v technologickej oblasti. Vo väčšine prípadov sa však hodnota vytvára elimináciou časovo a nákladovo náročných procesov v organizácii.

Zabezpečenie služieb formou outsourcingu pokrýva všetky uvedené oblasti a na niektoré z nich má priamy dopad.

Firmy využívajú outsourcingové služby preto, lebo umožňujú ušetriť náklady, získať prístup k odborným špecializovaným zdrojom, skrátiť čas uvádzania produktov a služieb na trh, sústreďovať sa na hlavné oblasti podnikateľských aktivít, držať krok so zmenami. Outsourcing ponúka aj spôsob, ako fixné náklady transformovať na variabilné.

Dôvody:

 • Zníženie nákladov
  Zníženie celkových nákladov na danú službu. To zahrnuje zníženie rozsahu druhov produkcie a jasné nastavenie kvality, nových cien, zmluvných vzťahov aj cenovej štruktúry.
 • Zmena štruktúry nákladov
  Outsourcing zmení pomer nákladov z fixných na pomerné. Ponúka viac variabilných nákladov a navyše ich činí viac predvídateľnými. Toto sa nazýva operatívna finančná sila (operating laverage) a porovnáva pomer fixných a pomerných nákladov.
 • Zvýšenie kvality
  Je možné dosiahnuť značné zlepšenie kvality zmluvným vzťahom s externým dodávateľom, kde je jasne stanovená kvalita a záruky.
 • Znalosť
  Je to prístup k znalostiam a širšiemu záberu skúseností.
 • Racionalizácia práce
  Prístup k tým najlepším postupom a technológiám, ktoré by bolo príliš náročné, nákladné, alebo zdĺhavé vybudovať vo vlastnej prevádzke.
 • Obmedzenie problémov s vlastnými zamestnancami
  Prístup k širšiemu výberu talentov a dlhodobo udržateľný zdroj skúseností.
 • Katalyzátor zlepšenia
  Dohoda o outsourcingu môže byť pre spoločnosť akýmsi katalyzátorom, keď zásadným krokom napomôže k zlepšeniu výkonu, ktorý nemôže spoločnosť dosiahnuť samostatne.
 • Komodifikácia
  Moderné metódy štandardizovaných postupov, služby IT a zmluvné služby dovoľujú podnikom zlúčiť sa a nakúpiť za dobrú cenu. A navyše tiež dovoľujú širšej škále podnikateľov dostať sa k službám predtým dostupným len veľkým korporáciám.
 • Risk manažment
  Cieľom risk manažmentu je rozdeliť, alebo prenechať niektoré druhy rizík dodávateľovi, ktorý je na možné riziká a dodržiavanie záruk lepšie pripravený.