Trendcap

Ekonomické a podnikateľsképoradenstvo

K základným činnostiam spoločnosti patria služby a poradenstvo pri vzniku a rozbehu spoločností, ako aj vedenie účtovníctva v novovzniknutých spoločnostiach, optimalizácia ekonomiky, kontrola účtovníctva v zabehnutých spoločnostiach a ekonomické a podnikateľské poradenstvo.

Viac informácií

Vedenie účtovníctva

V rámci externého spracovanie účtovníctva ponúkame tieto služby:

  • implementáciu účtovníctva novovzniknutej spoločnosti a návrh vhodných účtovných postupov,
  • vypracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc,
  • spracovanie podvojného účtovníctva,
  • vypracovanie účtovnej závierky v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania,
  • vedenie evidencie k DPH a vypracovanie priznaní k DPH,
  • spracovanie podkladov pre priznanie k dani z príjmov,
  • transformácia účtovnej závierky v súlade s IAS/IFRS,
  • spracovanie štatistických výkazov,
  • externé spracovanie miezd

Spracovanie účtovníctva nevnímame iba ako štatutárnu povinnosť, ale vidíme v ňom dôležitý zdroj informácií pre vedenie spoločnosti. Pri riešení otázok súvisiacich s vedením účtovníctva a spracovaním mzdovej problematiky postupujeme flexibilne v súlade s platnou legislatívou a s ohľadom na záujmy našich klientov.