Trendcap

Ekonomické a podnikateľsképoradenstvo

K základným činnostiam spoločnosti patria služby a poradenstvo pri vzniku a rozbehu spoločností, ako aj vedenie účtovníctva v novovzniknutých spoločnostiach, optimalizácia ekonomiky, kontrola účtovníctva v zabehnutých spoločnostiach a ekonomické a podnikateľské poradenstvo.

Viac informácií

Preverenie účtovníctva

Preverenie účtovníctva (nie audit) predstavuje obdobu auditu účtovnej závierky. V porovnaní s auditom preverenie účtovníctva ide viac do hĺbky a je smerovaný viac dovnútra systému, teda predovšetkým na kvalitu interných kontrol, analýzu účtovných postupov (použité metódy a spôsoby), analýzu účtovného informačného systému...atď.

Priebeh preverenie účtovníctva

Preverenie účtovníctva sa obvykle aplikuje ako systém priebežných kontrol v mesačnej alebo štvrťročnej frekvencii. V reálnom čase sa takto odstraňujú nedostatky a naprávajú sa chyby, ktoré mohli byť aj v minulosti. Po uzatvorení zmluvy sa realizuje pravidelný servis u klienta a konzultácie. Komunikácie prebieha predovšetkým s účtovníkmi, ekonómami klienta, vybrané problémy sú konzultované s manažmentom alebo vlastníkmi.

Výsledkom preverenie účtovníctva

Výsledkom preverenie účtovníctva je správa so súhrnom odporúčaní, ktoré sú pre klienta usmernením v procese vedenia účtovníctva a pri finančnom vykazovaní, obehu dokladov ale aj v vnútro firemnej komunikácii obehu dokladov...